четвъртък, 26 януари 2017 г.

Пожар! Какъв пожарогасител да използуваме?

Пожар! Какъв пожарогасител да използуваме?

Резултат с изображение за пожарогасител


КОЛКО често минаваме покрай малкия мълчалив страж, който виси на стената, без дори да му обръщаме внимание! Но един ден той може да спаси нашия офис или фабрика, или дори дома ни от пожар. Ръчните пожарогасители могат да предотвратят това един малък проблем да прерасне в голям, например пламнал тиган на печката или пердета, подпалени от някакъв отоплителен уред. Те са направени като бързо действуващо оръжие, с което да бъде премахнат жестокия враг, преди да е набрал сила.
Тъй като този враг се появява в различни форми — горски пожари, пожари, причинени от петрол или газ, или предизвикани от електрическа неизправност, — ръчните пожарогасители също са различни видове. Естествено ти би искал да познаваш както врага, така и оръжията си. Това не означава да придобиеш разбирането на един професионален пожарникар, но да познаваш някои основни принципи. Например, какво трябва да направиш в следващите ситуации?
Един пекар нагорещява във фурната за хляб 20 нови добре намазани съда. Но термостатът е развален и температурата нараства дотолкова, че олиото започва да пуши. Пекарят, който е с ръкавици, бързо отваря фурната и изважда съдовете. Но по този начин той излага вече запушилото олио на кислородна баня. Буф! От запалилото се олио пламъците стигат чак до тавана. Невредим, пекарят бързо излиза от помещението и се връща с пожарогасител с въглероден двуокис, с който бързо потушава пламъците. Но изведнъж започва още повече да пуши и олиото пламва отново. Процедурата се повтаря четири пъти! Страхувайки се, че пожарогасителят скоро ще се изчерпи, пекарят взима едно погасяващо огъня одеяло и го хвърля върху купчината съдове. За щастие това потушава огъня изцяло.
Разбира се, ние бихме искали да използуваме най–добрите оръжия, които са на разположение, за да угасим и най–малкия, но заплашителен пожар. Ако знаеше за самозапалването — реакция, която е много вероятна, когато има пушек, пекарят можеше просто да изключи фурната, да затвори вратата ѝ и да остави това, което е вътре, да се охлади от само себе си. Или първо да използува противопожарното одеяло и после пожарогасителя с въглероден двуокис. Какъвто и да е случаят, това показва колко е важно да имаме основни познания за пожарите и това как да се справим с тях.
„Триъгълникът“, предвещаващ пожар
Това, което се нарича триъгълник на пожара, е потвърдена от практиката формула, в която са включени необходимите условия за горене: запалимо вещество плюс кислород плюс топлина е равно на пожар. Ако премахнеш само един от тези елементи, не само ще загасиш огъня, но ще предотвратиш и евентуален пожар. Нека да видим как действува това.
ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО: Също като при хората, огънят не може да съществува, ако няма храна, която да го поддържа. Пожарникарите прилагат този принцип при пожар в горите и спират разпространението на огъня, като изсичат и изорават една ивица земя, препречваща пътя на огъня. Да отстраниш запалимото вещество в кухнята може да означава просто да изключиш газта. При други обстоятелства обаче да се отстрани запалимото вещество може да се окаже трудно или дори невъзможно.
КИСЛОРОД: Както хората имат нужда от кислород, за да дишат, така и огънят се нуждае от кислород, за да гори. Ако хвърлиш една лопата пръст или противопожарно одеяло върху огъня, ще го задушиш. Между другото не е необходима пълната липса на кислород, за да може огънят да се задуши. Ако намалим кислорода от нормалните 21 процента до 15 процента, много вещества — запалими течности, например, и дори някои твърди материи — ще престанат да горят.
ТОПЛИНА: Източник на топлина, който би могъл да се запали, може да бъде един отоплителен уред, готварска печка, претоварена електрическа мрежа, искра или сгурия, светкавица, гниеща растителност, излъчваща топлина, летливи химикали и много други неща. Помни, че ако видиш дим, особено ако излиза от нагорещена животинска или растителна мазнина, след секунди може да пламне огън.
Подходящ за всеки вид малък пожар
В много домове може би няма пожарогасители, но в обществени сгради, офиси и фабрики законът изисква да има. Основните видове са с вода, разтворени в течност химикали, пяна, прахообразни и с въглероден двуокис. Пожарогасителите, съдържащи халони, постепенно излизат от употреба, защото се смята, че разрушават озоновия слой в атмосферата. За да се помогне на потребителите да изберат правилния пожарогасител за спешни случаи, на повечето видове има картинни символи, които показват в какви ситуации могат да се използуват и в какви не, или могат да бъдат маркирани с различни цветове. Повечето от тях имат и букви (A, B или C), които показват класификацията на пожара. Този газ (пропелант), който е в бутилката, е под налягане и когато се натисне дръжката, той изтласква бързо действащия препарат през отвора. Тъй като в пожарогасителите газът е под налягане, те трябва да се проверяват отвреме–навреме. И пожарогасителите трябва винаги да се монтират близо до изхода, за да могат да бъдат лесно достъпни. Нека да разгледаме накратко някои видове пожарогасители.
Праховите пожарогасители потушават огъня по химически начин и могат да бъдат наречени универсални. Те са ефективни не само при пожари от клас А и клас В, но също и от клас С — свързани с електричеството. Така че този многофункционален пожарогасител е отличен защитник на вашия дом. Прахът може да изпоцапа малко, но това не е нищо в сравнение с щетите, които може да нанесе огънят!
Водните пожарогасители са подходящи за гасенето на горяща хартия, дърва, пластмаса, отпадъци или плат. Когато тези материали се запалят, те спадат към пожар от клас А. Водата е мощен пожарогасител, защото тя има свойството да абсорбира топлината. Ако е в достатъчно количество, тя просто поглъща топлината по–бързо, отколкото огънят може отново да се запали, затова той угасва. Но вода не трябва да се използува при запалими течности. Това просто ще допринесе за бързото разпространение на огъня! Не трябва да използуваш вода или пожарогасител, съдържащ вода, в близост до електричество под напрежение, тъй като водата е проводник на електричество.
Пожарогасителите с химически вещества съдържат разтворени във вода алкални соли и се употребяват при запалени мазнини, но не и при петролни продукти. Те са ефективни срещу пожари от клас А.
Пожарогасителите с пяна са добро средство при пожари от клас А, но също и при пожари, причинени от запалими течности (машинно масло, гориво, боя), познати като пожари от клас В. Има два вида пожарогасители с пяна, така че се увери кой вид ще ти е от полза. Когато се напръска горящата течност, пяната я покрива с тънък непроницаем слой, който не пропуска запалимите пари и не дава възможност на кислорода да проникне. Затова пяната трябва да се разпръсква внимателно, така че да не навлезе в течността, но да се разстеле по нея. Но бъди внимателен да не разпръскваш пяната в близост до електричество.
Пожарогасителите с въглероден двуокис могат да се използуват на практика при всички видове пожари, с изключение на пожарите, причинени от газообразни вещества. Те действуват на принципа, чрез който въглеродният двуокис измества кислорода. Но както разбрахме в началото, ако горивният материал запази топлината си, той може отново да се запали. Въглеродният двуокис е газ, така че неговото действие е по–малко ефективно, когато се ползува на открито и ако е леко ветровито. Заради това, че не цапа, този пожарогасител е предпочитан при фина механика и електронно оборудване. В затворени помещения обаче въглеродният двуокис може да причини задушаване. Така че ако го използуваш в такава обстановка, след като пожарът е загасен, веднага излез навън и затвори вратата зад себе си.
Противопожарното одеяло* е едно удобно защитно средство, подходящо за малки пожари, като например запалил се съд върху готварската печка или част от килима. Просто свали одеялото от кукичката на стената, опъни го пред себе си, за да се защитиш от пламъците и го хвърли върху огъня. Но ако още не си изключил източника на топлина, то стига да е възможно, незабавно го направи.
Противопожарните одеяла могат също да спасят живота ти, ако дрехите ти се подпалят. Ако това се случи, помни важното правило: „Спри, легни на земята и се търкаляй.“ Никога не бягай; така ти просто разпалваш повече пламъците. Ако успееш (ти или някой друг) да обвиеш около себе си противопожарно одеяло докато се търкаляш, ще задушиш огъня по–бързо.
Нещо по–добро от пожарогасители
Разбира се, най–добрата защита от пожар са предварително взетите мерки за безопасност; затова бъди разумен. Дръж кибрита и запалките далеч от децата. Отстрани всякакви материали, които биха могли да се запалят, от печката. Никога не готви с дрехи с широки, висящи ръкави, които могат да се подпалят. Постави димови сигнализатори в дома си.
Ето още някои допълнителни съвети. Никога не претоварвай електрическата система или разклонителите. Никога не оставяй да се пържи мазнина на котлона без наблюдение. Внимавай къде поставяш отоплителните уреди. Ако имаш бутилки с газ близо до къщата си, насочи предпазните клапи — потенциално опасни при пожар — встрани от сградата. Използувай електрически бушони с правилния размер. Подменяй повредените електрически проводници.
Дали си се замислял да проведеш домашно противопожарно обучение? Това може да спаси нечий живот. Определи на семейството едно място, което е безопасно и може да се намери и през деня, и през нощта. Разпредели отговорностите: Кой ще се погрижи за безопасността на децата или на инвалидите? Кой ще се обади на противопожарната охрана? Да, обучението може да запази живот, тъй като то помага чрез повтаряне да се извършват правилните действия, и то автоматично и бързо.
В най–лошия случай
Помни, че вещи могат да се купят, но живот не. Не рискувай живота си, за да се пребориш с огъня. Ако си в безопасна позиция да се справиш с огъня, направи това от такова положение, че да можеш лесно да имаш достъп до изхода. Но ако се съмняваш, че имаш подходящия пожарогасител, или ако се опасяваш, че пожарът е твърде голям, за да бъде потушен с пожарогасител, излез бързо навън и се обади на пожарната.
Помни, че димът, особено токсичният дим от синтетични материали, убива повече хора, отколкото самите пламъци — той може да убие човек за по–малко от две минути! Затова когато излизаш от горяща сграда, се придвижвай близо до пода. В ниското има по–малко дим и въздухът е по–хладен. Ако е възможно, дръж влажно парче плат на устата си. Преди да отвориш вратата, пипни я с гърба на ръката си. Ако е гореща, значи от другата страна има огън, така че потърси друг изход. И докато излизаш, затваряй всички врати зад себе си. Това ограничава достъпа на кислород до огъня. Разбира се, в никакъв случай не ползувай асансьора в случай на пожар — той може да те улови като в капан и да се превърне в пещ!
Така че ако възнамеряваш да защитиш по някакъв начин от пожар дома си, колата си или работното си място, най–добре ще бъде да се посъветваш с представителите на противопожарната охрана в твоята област. В различните страни може да има специфични подробности, затова те са извън обсега на тази статия.
Във всеки случай, следващия път, когато видиш малкия мълчалив страж, спри се и се запознай с него по–добре. Може би един ден ще му бъдеш благодарен.
[Бележки под линия]
Ако във вашата страна е приета употребата на противопожарно одеяло, бъди сигурен, че знаеш как да го използуваш правилно. Националната противопожарна служба в САЩ казва: „Трябва да се отбележи, че ... противопожарните одеяла не са главното средство срещу пожар. Трябва да се използуват само ако са подръка. ... Неправилната употреба на тези одеяла може да увеличи дима и да доведе до изгаряния, например ако се огъне и насочи дима към лицето ви, или ако одеялото не бъде махнато след изгасването на пламъците.“
[Диаграма/Снимки на страница 25]
(Цялостното оформление на текста виж в печатното издание)
ПОЖАР
запалимо вещество
топлина
кислород
[Снимки]
КЛАС А
КЛАС В
[Източник]
Chubb Fire Safety
[Диаграма на страница 26]
(Цялостното оформление на текста виж в печатното издание)
Ако дрехите ти се подпалят, не бягай
1. СПРИ
2. ЛЕГНИ
3. ТЪРКАЛЯЙ СЕ
[Източник]
© Coastal Training Technologies Corp. Reproduced by Permission
[Снимка на страница 24]
Има различни видове многофункционални пожарогасители за дома
[Източник]
Илюстрацията горе: Отпечатана с разрешението на NFPA 10 - 1998, Portable Fire Extinguishers, Copyright © 1998, National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts 02269. Препечатаният материал не изчерпва официалното становище на NFPA по обсъжданата тема; то се съдържа в пълния набор от нормативни документи.

сряда, 14 септември 2016 г.

Timea Bella has a new blog

Timea Bella has a new blog


събота, 2 април 2016 г.

Декинг настилка и фасадна облицовка - Darvolex

ДЪРВОЛЕКС ЕООД гр. Пловдив е частна българска фирма.
Базирайки се на дългогодишния си опит и утвърдена пазарна позиция ние разширихме своята дейност, разработвайки производството на продуктите патентовани под името DARVOLEX®.
DARVOLEX® - Новото усещане за дървесина.
DARVOLEX® е дърво-напълнена полимерна композиция, съчатаваща най-добрите качества на пластмасата и натуралното дърво.
DARVOLEX® е новата екстериорна декоративна настилка – екологична и носеща уюта на натуралната дървесина.
Усвоявайки най-иновационните и модерни технологии, познати в световен мащаб, Дърволекс ЕООД се утвърди като единствен производител на дървено-полимерни композити в България успял да покрие Европейските норми за качество от 2012 г. Натрупаният през този период директен опит и непрестанното усъвършенстване на формулата на DARVOLEX го превърнаха във водещ продукт на Българския и Европейски пазар за дървено-полимерни композити.
Екип от специалисти е готов да обсъди клиентските изисквания, да асистира при избора на подходяща подова настилка или стенна облицовка, както и да изготви проект с оптимални условия.
DARVOLEX-D е декоративна подова настилка с широко приложение: паркове и градински площадки, тераси и веранди, басейни, кейове, естествени и изкуствени водни обекти, градински пътеки, пейки, цветарници, первази и много други. Подовата настилка DARVOLEX - D e идеалното за Вас решение, което гарантирано ще устои теста на времето.

Клиентите ни имат избор между два Декинг профила - Декинг Darvolex гладък и Декинг Darvolex релефен (с две лица).

Предлагаме на Вашето внимание шест изпитани във времето цвята: Орех, Кестен, Махагон, Абанос, Златен дъб и нашата гордост БЯЛ - Darvolex.Наличието на различни видове повърхностна обработка, които предлагаме на клиентите си, още повече индивидуализира продуктите Darvolex и увеличава възможностите им за екстериорно съчетаване.

DARVOLEX-W Standard може да бъде използван за вътрешно или външно приложение. Отличните му изолационни качества и превъзхождащия естетически дизайн го превръщат в перфектен избор за завършваща фасадна облицовка. DARVOLEX-W е изключително подходящ за декорация на ресторанти, механи, обекти както с битовa така и с модерна архитектура.
За повече информация посетете:
www.darvolex.com

понеделник, 6 юли 2015 г.

Is Wealthy Affiliate too Good to be True?

My Wealthy Affiliate Review – Find Out How This Program Can Give You an Amazing Start In Online Business


wealthy affiliate legit or scam

Product Name: Wealthy Affiliate
Overall Ranking: 98/100
Price: $0 for starter membership –Create your account today! -


 http://www.wealthyaffiliate.com?a_aid=6ee28485

сряда, 3 юни 2015 г.

Get Free Bitcoins

My Favorite Faucets:

Bitcoin Faucet

http://freebitco.in/?r=1383130        Hands down my favorite faucet. Payouts tied to US$200 worth of Bitcoin, so it fluctuates up and down with the price of Bitcoin.

http://moonbit.co.in/?ref=87abed0635f6      New twist on the faucet - Adds 1 satoshi every few seconds, slowing down as it goes. You get the most satoshis per minute by collecting every 5 minutes, but if you have to wait longer, you'll get a larger payout.

http://faucet.bitcoinzebra.com/?ref=ec36c44bbe13     I love this faucet. It's cute and it's fun. You win 100, 200, 300, 500, or 1,000 satoshis per visit. There's also a free bonus opportunity based on rolling virtual dive that can pay up to 3,000X.четвъртък, 4 април 2013 г.

Планът за разорение на България - Проектът "Ран-Ът"

    
  Една зловеща приказка, която ни остави на края на света...

Това е практическият план по който се провежда разорението на България от всички правителства от 1990 г. до днес. Без да се запознае с този фундаментален документ, българинът няма как да разбере света около себе си и епохата в която живее.  Той е изработен по поръчка на превратаджиите от 10 ноември 1989 г. от Националната търговска камара на САЩ, в тайна от  целия български народ. Още през март-август 1990 г. с този документ са предопределени всички бъдещи процеси в икономическия и обществения живот у нас. От самото начало новите управници са знаели всичко, което ще последва у нас. Това е най-стриктно спазвания документ в България от 1990 г. до днес.

http://www.bgsviat.narod.ru/